Územní plán

Informace o vydaném Opatření obecné povahy č. 1/2014 – Územním plánu Slušovice ve smyslu § 165 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Slušovice vydalo dne 16. 6. 2014 usnesením č. 243/2014 Územní plán Slušovice formou Opatření obecné povahy č. 1/2014, které nabylo účinnosti dne  15. 7. 2014. Územní plán řeší vymezení všech funkčních ploch na území města – k.ú. Slušovice.

Do uvedené územně plánovací dokumentace lze nahlížet na:

  • Město Slušovice – kancelář starosty města
  • Městském úřadu Slušovice – stavebním úřadu
  • Městském úřadu Vizovice – odboru stavebního úřadu – u pořizovatele, kde je uložena i kompletní dokladová část dokumentace
  • Krajském úřadu Zlínského kraje – odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Důležité upozornění

Upozorňujeme potencionální stavebníky v lokalitách určených pro výstavbu individuálního bydlení BI1, BI2, BI3 a BI5 na ul. Hřbitovní, že připojení na městský vodovod a kanalizaci je zpoplatněno. Podrobné informace získáte na Městském úřadě ve Slušovicích v kanceláři starosty, tel. 577 983 344,
e-mail: mesto@slusovice.cz.

 

Hlavní výkres ke stažení zde

Koordinační výkres ke stažení zde

Textová část ke stažení zde

Výkres veřejně prospěšných staveb ke stažení zde

Základní členění území ke stažení zde

Žádost o pořízení změny územního plánu

 

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY BI č. 64
1. Hlavní výkres
2. Výkres technické infrastruktury
3. Vytyčovací schéma zástavby
4. Letecký snímek
5. Textová část

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY BI č. 13
1. Hlavní výkres
2. Výkres technické infrastruktury
3. Vytyčovací schéma zástavby
4. Letecký snímek
5. Textová část

 

Zpráva o uplatňování ÚP Slušovice v uplynulém období 2014-2018 – schváleno v  březnu 2019

Zpráva o uplatňování ÚP Slušovice v uplynulém období 2014 – 2018 – schváleno v září 2019

Komentáře nejsou povoleny.