Stavební úřad

Stavební úřad Slušovice
tel. 577 981 141

Vedoucí

Alena Kuličková
stavebni@slusovice.cz

Referentka

Ivana Hynčicová
hyncicova@slusovice.cz

Referent

Jaroslav Černý
cerny@slusovice.cz

Administrativní pracovnice

Marie Boršická
borsicka@slusovice.cz

 

Popis činnosti

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu pro město a další obce,
 • řeší podání, týkající se staveb v rámci své územní působnosti,
 • v rámci samostatné působnosti města rozhoduje o přidělení čísel popisných, evidenčních a orientačních budovám podléhajícím označení dle zákona č. 128/2000 Sb.,O obcích, v platném znění a vyhl. 326/2000 Sb., o označování ulic a ostatních veřejných prostranství v platném znění, vede evidenci těchto čísel a zařazuje budovy do ulic podle vstupu do budovy a rozsahu ulice v návaznosti na jejich rozsah,
 • provádí sankční řízení ve věci porušení zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění,
 • poskytuje odbornou poradenskou činnost pro stavebníky,
 • zajišťuje archivaci stavebních spisů pro stavby v obcích, spadajících do jeho územní působnosti,
 • projednává a rozhoduje o návrhu na vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci území podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění a toto následně předkládá ke schválení radě města,
 • v územním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností plní úkoly vyvlastňovacího úřadu podle zvláštního právního předpisu.
 • dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny, povoluje kácení dřevin mimo les, a to v působnosti města Slušovice,
 • jako příslušný silniční správní úřad dle zák. č. 13/1997 o pozemních komunikacích povoluje v působnosti města Slušovice připojování pozemní komunikace (povolení sjezdu), omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami a zvláštní užívání komunikace.

 

Doporučení:

 • při nákupu pozemků pro stavbu, konzultujte vždy na stavebním úřadě, zda je možné plánovaný záměr na pozemku realizovat (nutný soulad s územním plánem)

 

Dokumenty ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání společného ÚR a SP
Žádost o územní souhlas
Ohlášení stavby
Žádost o stavební povolení
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Oznámení o užívání stavby
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Oznámení změny v užívání stavby
Ohlášení odstranění 

Komentáře nejsou povoleny.