Matrika

MATRIKA  A  EVIDENCE  OBYVATEL

Jarmila Holíková, tel. 577 981 376, 577 983 652
matrika@slusovice.cz

MATRIKA

Ověřování podpisů a listin (legalizace a vidimace)
Zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování) v platném znění, Vyhláška č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

–       legalizace (ověření podpisu) – legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou  vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní

–       vidimace (ověření listiny) – vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou

Legalizace a vidimace se provádí na žádost fyzické osoby. U legalizace je nutná přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován. Žadatel se dostaví osobně a předloží doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a dále listinu, kde má být ověřen podpis.

Po zaplacení správního poplatku  30 Kč za ověření 1 podpisu (z.č. 634/2004 Sb. o správ. poplatcích ve znění pozdějších předpisů) a po podepsaní na listinu a do ověřovací knihy bude provedena legalizaci.

U vidimace žadatel neprokazuje svou totožnost, předloží originál listiny, popř. ověř. kopii, stejnopis, prvopis). Kopii listiny lze provést i na místě. Po provedení zápisu do ověřovací knihy a zaplacení správ. poplatku – za každou i započatou stranu – 30,- Kč (/z.č.634/2004 Sb.) úředník provede vidimaci.

Úmrtí
Pozůstalí členové rodiny se dostaví na matriku za účelem vystavení úmrtního listu, pokud k úmrtí příbuzného  došlo v obcích: Slušovice, Neubuz, Dešná, Březová, Hrobice a Veselá.

Úmrtní list zemřelého lze vystavit i po doručení potřebných dokladů prostřednictvím pohřební služby, popř. zaslání poštou. Potřebné doklady k vystavení úmrtního listu: občanský průkaz  zemřelého, rodný nebo oddací list zemřelého, občanský průkaz pozůstalé manželky popř. pozůstalého manžela, občanský průkaz zařizovatele pohřbu.

Zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů (§ 21 a § 22)

Za vystavení prvního úmrtního listu se nehradí správní poplatek.
Za vydání druhopisu úmrtního listu se platí správní poplatek 100  Kč.

Uzavření manželství
Pokud bude uzavřeno manželství před Městským úřadem Slušovice ve správním obvodu Slušovice, Neubuz, Dešná, Březová, Hrobice, Veselá, dostaví se snoubenci  na matriku k vyplnění žádosti o uzavření manželství. Pokud snoubenci budou uzavírat církevní sňatek, k výše uvedené žádosti ještě připojí žádost o vystavení osvědčení k uzavření církevního sňatku. Osvědčení vydá matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Formuláře žádosti jsou k dispozici na matričním úřadu.

Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR předloží:
doklad, kterým je možné prokázat totožnost
rodný list
doklad o státním občanství  (občanský průkaz, popř. cestovní pas)
výpisy z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a místě trvalého pobytu (je   možné  prokázat občanským průkazem)

vdovec (vdova)  předkládá úmrtní list manžela (manželky)
rozvedený (rozvedená) předkládá pravomocný rozsudek rozvodu předchozího manželství

Snoubenec, který je cizincem předloží:
doklad totožnosti
rodný list
doklad o státním  občanství (lze prokázat cestovním pasem)
doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáváno
potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
vdovec (vdova) předloží úmrtní list manžela (manželky)
rozvedený (rozvedená) předloží pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané cizineckou policií, které není ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Z.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů (§ 20, § 32 až 41)
Z.č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozd. předpisů
(zejména hlava první a druhá)
Vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.

První vydání oddacího listu je zdarma. Za vydání druhopisu se platí správní poplatek ve výši  100  Kč.
Z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení  rady města č. 9/2010
Rada města schválila dny pro uzavírání manželství na Městském úřadě ve Slušovicích:
pátek     14.00 – 15.00 hodin
sobota   10.00 – 11.30 hodin

Poplatky (poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců)
– za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně
určenou  místnost – poplatek 1 000  Kč
– za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území
ČR – poplatek  2 000  Kč
– za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR –
poplatek  3 000  Kč

Žádost o zápis do zvláštní matriky
Podává se u zastupitelského úřadu ČR nebo u kteréhokoli matričního úřadu. Jde o zápisy   matričních událostí občanů ČR v cizině – tj. narození, uzavření manželství a úmrtí.§ 43 Z.č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů (§ 42 až 44)

K žádosti se připojí cizozemský matriční doklad o narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana ČR, který musí být opatřen náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace u kteréhokoli matričního nebo zastupitelského úřadu) a dále doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká.

Za provedení zápisu do matričních knih zvláštní matriky a vydání prvopisu matričního dokladu se správní poplatek neplatí.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Na žádost občana ČR vydává  matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo podle posledního trvalého pobytu občana na území ČR před odchodem do ciziny výše uvedené vysvědčení. Pokud občan takový pobyt nikdy neměl, vydává Úřad městské části Praha 1.
Zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů – § 45 a 46

Za vydání vysvědčení se hradí správ. poplatek  500  Kč.
Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozd. předpisů pol. 12.

Nahlížení do matričních knih
O nahlédnutí do matričních knih může požádat oprávněná osoba – tj. fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci,dále státní orgány pro úřední potřebu a statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jestliže jde o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949.

Nahlížet do matričních knih nebo sbírek listin a činit z nich výpisy lze pouze za přítomnosti matrikáře.

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů -§ 25

Za nahlédnutí do matriční knihy se hradí správní poplatek ve výši  20  Kč v hotovosti – za každou matriční událost. Z.č. 634/2004 Sb., ve znění pozd.předpisů – § 25

Vydávání druhopisů  matričních dokladů
(rodných listů, oddacích listů, úmrtních listů)

Matriční úřad Slušovice vede matriční knihy narození, uzavření manželství a úmrtí pro obce: Slušovice, Neubuz, Dešná, Veselá, Březová a Hrobice, kde jsou zápisy matričních událostí, tj. narození, uzavření manželství a úmrtí, pokud k nim došlo v těchto obcích.

Žádost o matriční doklad podává osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci, její sourozenci a zplnomocnění  zástupci. Dále žádost může být podána pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů samosprávných celků, statutární orgány církví a také fyzickým osobám, které  prokazují, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků. Žádost o vydání příslušného dokladu se zasílá písemně /podpis nemusí být ověřen/  nebo se vyplní osobně přímo na matrice. Po ověření totožnosti žadatele, oprávněnosti žádosti  a  po uhrazení správního poplatku 100  Kč bude žadateli vydán požadovaný doklad.  Matriční doklad bude vydán oprávněné osobě, popř. zaslán na doručenku do vlastních rukou.

Změna jména a příjmení
Jméno, popř. jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popř. žádosti zákonných zástupců.

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jména ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobněné, domácké, nebo na jména, které má žijící sourozenec společných rodičů. Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by byla změna v rozporu se zájmy a  potřebami  nezletilého.

O žádosti o povolení změny rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu. Písemná žádost musí obsahovat: jméno, popř. jména, příjmení /rodné příjmení/, datum a místo narození, popř. datum a místo uzavření manželství, rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu, dále jméno, popř. jména, nebo příjmení, které si zvolil, údaj o stát.občanství a odůvodnění žádosti. Dále se přikládají matriční doklady /rodný lit, popř. oddací list, v případě ovdovělé osoby – úmrtní list, platný občanský průkaz.

Za vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení se hradí správ. poplatek 100  Kč. Za vydání povolení změny  jména nebo příjmení v ostatních případech se hradí správ.poplatek 1.000 Kč. Od poplatku je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do 1 měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Určení otcovství k dítěti
Na matriku (nejlépe podle trvalého pobytu jednoho z rodičů) se dostaví s matkou dítěte i otec.
Po předložení dokladu totožnosti a RL bude sepsáno prohlášení o určení otcovství . U rozvedených a ovdovělých matek může být otcovství určeno pouze za předpokladu, že od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, popř. úmrtí manžela uplynula lhůta 300 dní.

 

EVIDENCE OBYVATEL

Přihlášení k trvalému pobytu
Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území v objektu, který je určen pro bydlení. Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu na příslušném obecním úřadě. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu občan vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předloží platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část. Dále předloží doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z KN, popř. kupní smlouvu s povoleným vkladem do KN). Pokud takový doklad nevlastní, je třeba písemné potvrzení oprávněné osoby se souhlasem změny trvalého pobytu úředně ověřené. V případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny, úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje.

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se hradí správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou od správ. poplatku osvobozeny.

Návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu
Při podání žádosti o zrušení údaje o trvalém pobytu žadatel musí prokázat, že je ze zákona oprávněn k podání návrhu na zrušení údaje o trvalého pobytu. Žádost se vyplní přímo na ohlašovně. Je možné návrh zaslat písemně, ale musí být zákonem splněny požadované podmínky.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu při splnění následujících podmínek:

Zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části a neužívá-li občan tento objekt, přičemž navrhovatel je povinen existenci důvodů pro zrušení prokázat (§ 12 z.č. 133/2000 Sb.) Podmínky uvedené v ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) o evidenci obyvatel musí být splněny současně. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12 z.č. 133/2000Sb.), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

 

CZECH POINT – vydávání ověřených výpisů, o které je možné  požádat na matrice:
–       Rejstřík trestů
–       Obchodní rejstřík
–       Živnostenský rejstřík
–       Centrální registr řidičů – výpis bodového hodnocení řidiče
–       Informační systém o veřejných zakázkách – výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů
–       Insolvenční rejstřík

Z.č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů

Správní poplatky:
100  Kč za vydání výpisu z Rejstříku trestů
100  Kč za první stránku a 50  Kč za každou další i započatou stránku
z.č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více informací získáte na webových stránkách CzechPointu.

Komentáře nejsou povoleny.