Poplatky

Matriční agenda

Název položky Poplatek (Kč)
Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin (za každou matriční událost )

20

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

50

Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu

100

Ověření stejnopisu, popisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříku, z registrů,

30

Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu za každý podpis nebo otisk razítka

30

Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí

100

Vydání povolení změny

 

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení

100

b) jména nebo příjmení v ostatních případech

1 000

Osvobození: 1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

 

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice. 3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změny jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

 

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR

3 000

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR

2 000

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

1000

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

500

Poplatek za odpady

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů města vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele bytů činí sazba za svoz odpadů od 1. 1. 2013:

500 Kč na jednoho poplatníka a kalendářní rok
(viz vyhláška o odpadech č. 2/2012)

Vyřizuje : p. Zavřelová

 

Poplatek ze psů

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Poplatek je splatný ročně, nejpozději do konce února a činí:
a)  za psa                                                                300 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa                        450 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 100 Kč
d)  za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) 150 Kč

Majitel vyplní přihlášku a obdrží známku na komunálních službách
Vyřizuje : p. Zavřelová

Poplatek za odchyt volně pobíhajících psů
Rada města na zasedání dne 27. 4. 2015 schválila poplatky za odchycení a umístění v kotci volně pobíhajících psů na katastru města Slušovice:
Zajištění odchytu bez odborného zajištění
pracovní den       –       600 Kč
víkendy a svátky –    1 100 Kč
V případě odchytu s odborným zajištěním dle ceníku odchytové služby.

Při opakovaném odchycení (do 4 měsíců) se poplatek navyšuje na dvojnásobek.

Umístění v kotci  –      150 Kč/den

V případě nutnosti úhrady dalších úkonů (kontrola čipů, vyšetření, očkování) – dle ceníku veterinární ordinace.

Poplatek za reklamu v infokanále KBTV

Poděkování a blahopřání                     35 Kč/týden
Nabídka práce                                     70 Kč/týden
Inzerce soukromá                               100 Kč/týden
Inzerce podnikatelská                        200 Kč/týden

Vyřizuje : p. Zavřelová

Poplatek za hrobové místo

Nájemné je stanoveno jako součet nájmu za poskytnutí hrobového místa 10 Kč/m2 a příspěvek za úhradu služeb 20 Kč/m2 (materiál, energie, mzdy, opravy, uložení odpadu, práce, nájem komunálních nádob na hřbitovní odpad, odpisy atd.) tzn. v celkové výši poplatku 30 Kč/m2/rok.

Poplatek se platí na období 10 let.
Vyřizuje: p. Zavřelová

Poplatek za vodné a stočné (vč. DPH) – rok 2020
vodné      48,33 Kč
stočné     38,43 Kč

 

Poplatek za vodné a stočné (vč. DPH)  – rok 2019

vodné

47,10

stočné

35,70

celkem

82,80

Komentáře nejsou povoleny.