Žádost o uzavření manželství

Pokud bude uzavřeno manželství před Městským úřadem Slušovice ve správním obvodu Slušovice, Neubuz, Dešná, Březová, Hrobice, Veselá, dostaví se snoubenci  na matriku k vyplnění žádosti o uzavření manželství. Pokud snoubenci budou uzavírat církevní sňatek, k výše uvedené žádosti ještě připojí žádost o vystavení osvědčení k uzavření církevního sňatku. Osvědčení vydá matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Formuláře žádosti jsou k dispozici na matričním úřadu.

Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR předloží:
doklad, kterým je možné prokázat totožnost
rodný list
doklad o státním občanství  (občanský průkaz, popř. cestovní pas)
výpisy z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a místě trvalého pobytu (je   možné  prokázat občanským průkazem)

vdovec (vdova)  předkládá úmrtní list manžela (manželky)  
rozvedený (rozvedená) předkládá pravomocný rozsudek rozvodu předchozího manželství

Snoubenec, který je cizincem předloží:
doklad totožnosti
rodný list
doklad o státním  občanství (lze prokázat cestovním pasem)
doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáváno
potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno

vdovec (vdova) předloží úmrtní list manžela (manželky)
rozvedený (rozvedená) předloží pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané cizineckou policií, které není ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Z.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů (§ 20, § 32 až 41)
Z.č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozd. předpisů
(zejména hlava první a druhá)
Vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.

První vydání oddacího listu je zdarma. Za vydání druhopisu se platí správní poplatek ve výši  100  Kč.

Z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

 Usnesení  rady města č. 9/2010
Rada města schválila dny pro uzavírání manželství na Městském úřadě ve Slušovicích:
pátek     14.00 – 15.00 hodin
sobota   10.00 – 11.30 hodin

Poplatky (poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců)
– za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo   
   úředně určenou místnost – 1 000  Kč
 – za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území 
   ČR – 2 000  Kč
– za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR
   poplatek  – 3 000  Kč

Vyřizuje : Jarmila Holíková

Komentáře nejsou povoleny.