Historie

Brožura Slušovice 1621-2011

Zpracovala: Jana Kapustová Spolupráce: Hana Hlaváčová, Emílie Smilková Foto: archiv Města Slušovice, StOA Zlín, archiv Aloise Kapusty st. a Jaromíra Drápala, Jaroslav Prchal a František Pícha (letecké fotografi e), archiv Vladimíra Bělína, občané Slušovic
Kresby horního kostela: Jaromír Sousedík
Grafická úprava a zlom: RENO Zlín Tisk: HART PRESS, spol. s r. o.
Vydalo Město Slušovice v roce 2011 k 750. výročí nejstarší písemné zmínky o Slušovicích
Náklad: 800 ks Neprodejné.
Ke stáhnutí : Slušovice 1261-2011

HISTORICKÁ FAKTA

1261
První písemná zmínka o Slušovicích (Sluschowicz).

1263
Posledními feudály na slušovském panství byli Bohdalec pán ve Slušovicích, písemně doložený roku 1263, a v roce 1321 doložený Vít, pán ze Slušovic.

1373
Šárovci ze Šárova prodali Slušovice Matouši I. ze Šternberka a jeho synům Zdeňku V. a Janu III. (neboli Ješkovi). Slušovice byly připojeny k lukovskému panství.

1375
Povýšení Slušovic na městečko.

1424
V bitvě u Slušovic se vojsko olomouckého biskupa Jana Železného střetlo s husitsky smýšlejícím Bočkem z Kunštátu.

1562
Roku 1562 povolili Jan a Přemek Nekšové z Landeka Slušovským zřídit si radnici.

1620-1644
Valašská povstání – po potlačení valašských povstání byl popraven jeden z obyvatel Slušovic – Václav Sušil.

1644
Nejstarší doklad o existenci obecní pečeti.

1742
Městečko bylo vypáleno Prusy.

1815
Roku 1812 bylo započato se stavbou farního kostela Narození sv. Jana Křtitele. Kostel byl vysvěcen 22. října 1815.

1918
28. října 1918 občané Slušovic oslavili vyhlášení samostatného československého státu.

1924
Vystavěn pomník na památku padlých v 1. světové válce.

1933
Postavena tříposchoďová školní budova. Slavnostní otevření školy proběhlo 24. června 1934.

1945
4. května 1945 bylo městečko bylo osvobozeno vojáky Rudé armády a 1. čsl. armádního sboru.

1952
Vznik JZD Slušovice.

1977
Otevřena trojtřídní mateřská škola na Rovnici.

1981
Vybudování dostihového areálu.

1994
Od 13. května 1994 vlastní Slušovice svůj znak a prapor. Podoba znaku a praporu byla schválena 4. listopadu 1993.

1996
1. června 1996 získaly Slušovice status města. Staly se ve své doby nejmladším a zároveň nejmenším městem zlínského regionu.

Komentáře nejsou povoleny.