Trvalý pobyt

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území v objektu, který je určen pro bydlení. Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu na příslušném obecním úřadě. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu občan vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předloží platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část. Dále předloží doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z KN, popř. kupní smlouvu s povoleným vkladem do KN). Pokud takový doklad nevlastní, je třeba písemné potvrzení oprávněné osoby se souhlasem změny trvalého pobytu úředně ověřené. V případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny, úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje.

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se hradí správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou od správ. poplatku osvobozeny.

Vyřizuje: Jarmila Holíková

Komentáře nejsou povoleny.