Poskytování informací

Svobodný přístup k informacím

Pokyny Městského úřadu Slušovice pro uplatnění zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím platného od 1.1.2000.

Základem místní samosprávy byla ustanovena obec (město) ústavním zákonem číslo 294/1990 Sb.. Činnost každé obce se řídí Zákonem o obcích č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zákon rozlišuje dvojí působnost obce:

 • samostatnou působnost – jejíž úkolem je správa věcí (záležitostí) územního celku obce volenými představiteli pod kontrolou jejich voličů
 • přenesenou působnost – do níž patří úkoly, které obec plní pro stát (stavební úřad, matrika, evidence obyvatel, atd.)

Obec je povinna při plnění obou úkolů postupovat v souladu s Ústavou, ústavními zákony, zákony a na jejich základě vydanými právními předpisy.

Pravidla poskytování informací:

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Není- li žadateli na ústně či telefonicky podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně či telefonicky podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Žádost je podána dnem, kdy byla doručena Městskému úřadu Slušovice.

Z podání musí být zřejmé:

 • kdo dotaz činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele. U žádostí podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení, musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele, (např. elektronická adresa).
 • jaká informace je požadována
 • že je určena Městskému úřadu Slušovice

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona 106/99Sb. a městský úřad žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti městského úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

Lhůta pro sdělení požadované informace je 30 dnů (v roce 2000), od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti. Informace je poskytnuta písemně, nahlédnutím do spisu vč. možnosti pořídit kopii nebo na paměťových médiích. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 20 dní (v roce 2000).

Závažnými důvody jsou:

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.
Proti rozhodnutí o odmítnutí informace či obsahu rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na městský úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/99 Sb., městský úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§7), ochrany osobnosti a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10), a dále v případě dalších omezení práva na informace (§11). V souladu s tímto ustanovením (§11) městský úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

Seznámení s poskytováním informací zveřejněním:

Městský úřad zveřejňuje informace zejména následujícími způsoby:

 • na úřední desce městského úřadu v přízemí budovy MěÚ
 • ve Slušovických novinách
 • na informačních tabulích vpravo vchodu do budovy MěÚ a na prodejně DAFOS
 • v informační smyčce kabelové televize Slušovice
 • dalšími vhodnými formami

Písemné žádosti je možné osobně doručovat v pracovní době na městský úřad v sekretariátu. Odpověď na ústní nebo písemnou žádost o informaci poskytují jednotliví zaměstnanci a volení zástupci.

Komentáře nejsou povoleny.